Frågot & svar

Vem bestämmer om sotningen

Vem har bestämt att min värmepanna / lokaleldstad skall sotas?

Sotning av eldstäder med tillhörande rökkanaler har skett så länge vi har eldat för uppvärmning och matlagning. Redan på 1600-talet fanns lagstadgad sotning i stadsbebyggelse på grund av eldfaran.

Lagen om skydd mot olyckor, säger att den enskilde fastighetsägaren har ett övergripande ansvar för brandskyddet i sin fastighet och där med har en skyldighet att låta rensa rökkanaler och eldstäder på beläggningar som kan orsaka brand. Kommunen har skyldighet att se till att detta blir gjort och har också rätt att ta ut avgift för detta.

 

Vem har bestämt hur ofta sotningen skall göras och hur mycket de kostar för en sotningen?
Kommunen, i form av räddningsnämnd eller liknande har i uppgift att fastställa föreskrifter angående sotningen. Där stadgas hur ofta sotningen skall göras på olika typer av eldstäder, men också beroende på hur de används. Där bestäms också om de avgifter som tas i samband med sotning och brandskydd. Detta kallas för sotningstaxa och är en fastställd avgift, på samma sätt som andra avgifter för kommunala tjänster, t ex dagisavgift och soptömningsavgift. de bestämst även en del andra regler om sotning och rengöring av rökkanaler och imkanaler. Dessa föreskrifter är juridiskt bindande och kan jämställas med lag.

 

Brandskyddskontroll

Vad är "brandskyddskontroll"?
Eftersom en stor del av bostadsbränderna orsakas av fel och brister i eldningsanläggningar ansåg riksdagens ledamöter att det dittillsvarande systemet med brandskyddskontroll inte givit tillräckligt resultat. Man beslutade då att en separat brandskyddskontroll av hela eldningsanläggningen, från pannrumsdörren till skorstenskronan. De innefattar hela värmeanläggningen, taket och takskyddsanordningarna. Det innebär att det numera skall genomföras dels en brandskyddskontroll och dels en rengöring av eldningsanläggningen separerat från varandra.


Får kommunen tillåta att en fastighetsägare själv utföra brandskyddskontrollen?
Nej. Enligt lag måste man ha behörighet för att utföra brandskyddskontroller.

14 § Behörig att utföra brandskyddskontroll är den som avlagt examen som skorstensfejartekniker enligt 1 § förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor. Detsamma gäller den som enligt äldre bestämmelser avlagt teknikerexamen för skorstensfejare, genomgått kurs för skorstensfejarmästare eller har avlagt mästarexamen för skorstensfejare.

Det är ett kommunalt ansvar att se till att brandskyddskontrollen utförs i kommunen. Det är alltså kommunen som bestämmer vem som ska göra det åt dig.  

 

Jag har fått anmärkningar på att glidskydd och/eller takstege saknas, vad betyder det?
Du är enligt lag som fastighetsägare skyldig att se till att nödvändiga stegar och glidskydd finns och att de är monterade på ett säkert sätt samt ordentligt underhållna. Läs mer om taksäkerhet..

Avisering om sotning

Jag har fått en avisering om sotning, vad betyder det egentligen?
En avisering om sotning är en påminnelse om att det är dags att sota din eldstad för att den inte skall gå över gällande tidsfrist.

Har du inte fått svar på din fundering?

Kontakta oss!

Den är också den dag och tidpunkt som då sotaren är i närheten och har tid avsatt för din fastighet. Du kan då få sotningen gjord till ett billigare pris än om sotaren skall åka ut enbart för din fastighet. Observera att om tiden inte passar dig måste du alltid meddela sotaren detta MINST två dagar i förväg, annars får du betala framkörningsavgiften.

 

Jag har inte eldat sedan förra sotningen, kan jag slippa sota det då?
Ja, då tar du kontakt med oss på kontoret och säger att du inte har eldat så markeras den som oanvänd. Det blir då ditt ansvar att se till att den inte är brandfarlig om du skulle vilja använda den igen.

 

Måste jag släppa in sotaren?
Ja, i lagen om skydd mot olyckor finns en särskild paragraf som reglerar sotarens rätt till tillträde till samtliga eldstäder i kommunen. Du har också som fastighetsägare skyldighet att se till att sotningen är utförd och innan du använder en eldstad måste du vara förvissad om att den inte är belagd med eldningsförbud.

 

Om jag vill byta dag så kostar det extra, varför det?
Det pris som är satt i sotningstaxan förutsätter att sotaren tar husen i tur och ordning, för att sotningen skall ske på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Om sotaren måste bryta detta schema så innebär det en extra kostnad som påföres fastighetsägaren. Det innebär också ett ökat administrativt arbete med att skriva om arbetslistor, samt inte minst, arbete med att hitta ett annat arbete åt sotaren för att fylla igen den lucka som blir i arbetsplaneringen för den dag sotaren var planerad att komma till dig.

 

Om jag vill få sotningen utförd när det passar mig, kan jag få det då?
Ja, allting är möjligt. Om den aviserade dagen eller tiden inte passar och du/ni väljer annan dag innebär de att sotaren åker särskilt ut till er fastighet och sotar vilket naturligtvis medför merkostnader och det är dom som faktureras. Då får man således sotat efter sotningstaxan högre pris, d v s då får fastighetsägaren betala den faktiska kostanden som är: resa till fastigheten, tiden det tar att sota eldstäder, km-ersättning samt restid.

 

Om jag inte är hemma, kan jag lägga ut en nyckel till sotaren?
Det går bra, lägg en nyckel någonstans eller ge den till någon granne, sedan meddelar du sotarkontoret var nyckeln finns. Det bör också vara framkomligt till eldstaden och det kan vara bra att lägga tidningar/skydd där sotaren kommer att gå. Dessutom kan det vara bra att skydda möbler som står nära eldstaden, det blir ju trots allt alltid lite sot.

Vem får sota

Vem får sota min eldstad?
I varje kommun finns det ett företag, i några fall sköts detta i kommunens egen regi,som har ansvar för sotning och rengöring i kommunen. I de flesta kommuner är det företag som sköter sotningen, företaget utsett vid en offentlig upphandling. Detta företag har skyldighet att utföra sotning på samtliga eldstäder i kommunen. Numera går det att som fastighetsägare få dispens från skyldigheten att låta detta företag sota hos sig. Dispens ges till fastighetsägaren personligen efter ansökan hos räddningstjänsten

 

Att sota själv

Är kommunen skyldig att tillåta en fastighetsägare att sota själv?
Nej. Enligt lagen får kommunen endast tillåta att en fastighetsägare att sotar sin egen anläggning om det kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
Det är räddningstjänsten som ska fatta dessa beslut. Ärendet handläggs av räddningschefen.

 

Hur kontrollerar kommunen att en fastighetsägare som fått tillstånd att sota själv verkligen gör det?
Fastighetsägaren ska dokumentera när sotning har skett. Denna dokumentation kan sedan kontrolleras i samband med brandskyddskontrollen eller vid annan tillsyn från kommunens sida.

 

Om jag ska sota själv, hur gör jag då?
Du kontaktar räddningstjänsten i kommunen där din fastighet finns och anmäler dig till en kurs om egensotning. De ger dig den information du behöver. Fram tills du har fått din dispens beviljad är det kommunens entreprenör som kommer att sota din fastighet

 

Kan kommunen neka mig att sota mitt eget hus?
Kommunen kan neka dig och du kan i så fall om du vill överklaga kommunens beslut till länsstyrelsen.
 

När upphör egensotningen 

Räddningstjänsten har möjlighet att återkalla medgivande till egensotning på den egna fastigheten om omständigheterna ändras eller felaktigheter upptäcks. Omständigheter som leder till återkallning av medgivande:

 Soteld på grund av felaktigt handhavande av anläggning eller felaktigt utförd egensotning inträffar. 

Brister i utförande som upptäcks vid brandskyddskontroll

Ändrade hälsoförhållanden som medför att fastighetsägaren inte kan genomföra egensotning på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Medgivandet upphör automatiskt vid ägarbyte då det endast är fastighetägaren som får egensota, gäller även vid överlåtelse från föräldrar till barn. Om nya ägaren vill fortsätta egensota ska en ny ansökan skickas till räddningstjänsten.

Om jag bytar bränsle eller installerar ny anläggning?

vad gäller då?

Behöver jag säga till om jag ändrar på min förbränningsanordning?

Ja. Varje förändring som kan påverka sotningsfristen eller –frekvensen måste anmälas till den berörda sotaren som utför brandskyddskontrollen.

 

Måste jag anmäla installation av ny anläggning eller eldstad?

Du som fastighetsägare är enligt lag ytterst ansvarig för brandsäkerheten i fastigheten. Det innebär att inom lagen om skydd mot olyckor måste eldstaden besiktigas – oavsett beslut om egen sotning.

 

Även om någon har besiktigat den?

Ja, du måste anmäla eldstaden till den upphandlade sotaren så att de kan föra in detta i kommunens kontrollbok. Det är först då du får automatiska aviseringar för brandskyddskontroll och sotning.  

Fakturan

Vad innebär grundavgiften?
Grundavgiften är den startkostnad som tas ut från varje fastighetsägare oberoende av vad som görs i huset. Den är avsedd att täcka dels det administrativa arbete som utförs inne på kontoret och dels ett medelvärde av den tid det tar för sotaren att förflytta sig mellan arbetsplatserna under dagen.


Jag har en restaurang som hyresgäst, men jag får fakturan på deras imkanal, varför det?
Det är alltid fastighetsägaren som är ansvarig för brandskyddet i sin fastighet (LSO 2 kap 2) om nyttjanderättsinnehavaren (restaurangen) inte betalar rengöringen eller på annat sätt inte fullgör sina skyldigheter, vänder vi oss till fastighetsägaren. Detta är avgjort i en dom i Sollentuna Tingsrätt 1995, som fastställdes i Svea Hovrätt 1996.