LSO-Lagen om skydd mot olyckor

Sotning och brandskyddskontroll är en kommunal myndighetsverksamhet som styrs av lagen om skydd mot olyckor.

LSO (Lagen om skydd mot olyckor)

LSO syftar till att skydda människors liv, hälsa, egendom och miljö från olyckor. Här ingår bland annat vilka skyldigheter man har som privatperson, företagare och kommun när det gäller brandskydd.

Enligt 2 kap. 2§ LSO (Lagen om skydd mot olyckor) Fastighetsägaren är skyldig att låta sota och brandskyddskontrollera sin skorsten och eldstad enligt fastställda frister för att förebygga brand.

Om så ej sker kan ett föreläggande med eldningsförbud utfärdas eftersom konsekvensen av utebliven sotning och brandskyddskontroll innebär att fastighetsägaren inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga brand