gallery/ahj loggo kopia

 

Sotning och brandskyddskontroll är en kommunal myndighetsverksamhet som styrs av lagen om skydd mot olyckor. Fastighetsägaren är skyldig att låta sota och brandskyddskontrollera sin skorsten och eldstad enligt fastställda frister för att förebygga brand. Om så ej sker kan ett föreläggande med eldningsföbud utfärdas eftersom konsekvensen av utebliven sotning och brandskyddskontroll innebär att fastighetsägaren inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga brand enligt 2 kap. 2§ LSO (Lagen om skydd mot olyckor).

 

Ungefär hälften av alla bränder i villa, par-, rad- och fritidshus är eldstadsrelaterade. Sotning & brandskydd är därmed en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

LSO(Lagen om skydd mot olyckor)syftar till att skydda människors liv, hälsa, egendom och miljö från olyckor. Här ingår bland annat vilka skyldigheter man har som privatperson, företagare och kommun när det gäller brandskydd.

gallery/lag-regler-domarklubba_1280
gallery/331877_preview