Priser & Tidsintervaller

Kostnaden för sotning & brandskyddskontroll är fastställd i den kommunala taxan och är en fastställd avgift, på samma sätt som andra avgifter för kommunala tjänster, t ex dagisavgift och soptömningsavgift.

Taxan är beslutad av fullmäktige i varje kommun och justeras årligen enligt det sotningsindex som fastställs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Om priserna ska gälla måste du eller någon annan lämna tillträde till din fastighet på avtalad tid.

Vi har stor förståelse för att de dagliga bestyren ibland kan komplicera det. Vi försöker alltid vara så tillmötesgående som möjligt och hitta alternativa lösningar. Det kan till exempel vara att vi hämtar nyckel hos en granne eller ändra till ett annat klockslag samma dag. Vid särskilda skäl till varför ni vill byta tid räknas inte tex önskemål om att själv få vara med vid förrättningen, eget arbete, resa eller förestående helgdag. En aviserad tid får flyttas max två månader framåt.

 

Man kan även ändra tiden för besöket till en annan dag så länge det ordinarie arbete pågår i samma område.

Vill ni ändra tiden till ett annat tillfälle utan att ordinarie arbete pågår i ditt området, kan de tillkomma en extra grundavgift enligt den kommunalt fastställda taxan.

Hur ofta man behöver sotning beror på vad du har för eldstad & vilket bränsle som används, hur ofta man eldar och hur mycket bränsle man använder.

En god tumregel för hur lång tidsintervall du behöver

under 1 m³ utslaget på hela eldningssäsongen kan ge 6-årsfrist på brandskyddskontrollen

över 1 m³ utslaget på hela eldningssäsongen ger alltid 3-årsfrist på brandskyddskontrollen

under 1 m³ utslaget på hela eldningssäsongen kan ge 3-årsfrist på sotningen

över 1 m³ utslaget på hela eldningssäsongen ger alltid minst 1-årsfrist på sotningen

 

Sotning utförs enligt en intervall som kommunen har fastställt, och brandskyddskontroll enligt en intervall som fastställts av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.