Taksäkerhet

Taksäkerhet –

Ett av fastighetsägarens viktigaste men mest bortglömda ansvarsområden

Kraven är inte nya men man har tidigare inte varit lika strikt i sin tolkning. Kraven sträcker sig så långt tillbaka som till Femte Mosebok 22:8

Femte Mosebok  22:8

När du bygger ett nytt hus, skall du förse taket med bröstvärn, för att du icke må draga blodskuld över ditt hus, om någon faller ned därifrån

Bakgrunden till skärpningen är att det inträffat ett antal olyckor där sotningspersonal skadat sig svårt i samband med fall, vilket inneburit att vi idag inte längre accepterar lösningar som tidigare varit godkända.

Den skärpning av reglerna för taksäkerhet som arbetsmiljöverket gjort har inte trängt igenom fullt ut i branschen och det förekommer därför att sotning utförs trots brister i taksäkerheten.

Detta säger lagen

  • Glidskydd

Vid utvändig uppgång till tak med lös markstege och sedan takstege på taket behöver det alltid finnas ett glidskydd att fästa markstegen i så att den inte kan glida åt sidan eller bakåt.

Glidskydd ska vara förankrat i en fast byggnadsdel i takfoten och inte i hängrännan. Detta för att hängrännan ofta inte klarar hållfasthetskravet på 150 kg.

Det är i övergången mellan markstege och takstege de flesta fallolyckorna sker.

 

  • Utvändig eller invändig uppgång 

När fasadhöjden från marken till takfoten är mindre än 4 meter kan man ha en utvändig uppgång.

Är det mer än 4 meter bör det vara en fast förankrad fasadstege eller en invändig uppgång genom en taklucka.

Vid utvändig uppgång ska det efter markstege och glidskydd finnas bärläktsteg eller en takstege för åtkomst till skorsten.

Vid invändig uppgång ska det vara takbrygga fram till skorstenen om det är över en meter dit. Takbryggor/arbetsbryggor skall alltid användas för förflyttning i sidled på tak.

 

  • Bärläktstege/takstege

Om stegen på taket består av så kallade lösa taksteg ska de vara installerade enligt tillverkarens instruktioner och följa en rak linje. Generellt är dessa godkända för användning på hus vars fasadhöjd är maximalt 4 meter samt vid taklutningar under 45 grader.

Befintliga takstegar måste vara fast monterade, med minst 4 infästningspunkter (upp- och nedtill) i bärande byggnadsdelar.

 

  • Bärighet

Takskyddsanordningar ska ha en tillräcklig bärighet för att klara tyngden från sotare och brandskyddskontrollanter som beträder taket. Infästningar ska följa tillverkarnas monteringsanvisningar. Om takskydd monteras i takläkten måste den vara i bra skick.

 

  • Laghänvisning

Krav på skydd mot fall finns i BBR (Boverkets byggregler) avsnitt 8:2 och omfattar skydd mot att halka och snubbla samt fall från höjder som avser trappor och ramper, taksäkerhet, fönster, balkonger och andra öppningar i byggnader samt säkerhet på tak.  

Allmänna råd från BBR

Byggnader ska förses med fasta tillträdesanordningar i den omfattning som behövs för att tillträdesvägarna ska bli säkra.

BBR 8:2421 Tillträdesvägar till tak

Mellan uppstigningsställen till taket och fasta arbetsställen ska det finnas fasta takstegar och gångbryggor, eller andra motsvarande anordningar, i sådan omfattning att risken för personskador begränsas vid förflyttning på taket. 

BBR 8:2422 Fast säkerhetsutrustning för förflyttning på tak

Fasta arbetsställen ska utformas med hänsyn till den totala fallhöjden, arbetets art och risker som finns där arbetet ska utföras.  

BBR 8:2423 Fasta arbetsställen

 

 

Påföljder vid lagbrott

Om den ansvarige inte följer lagar, föreskrifter eller beslut kan tillsynsmyndigheterna reagera på olika sätt, dvs. besluta om olika påföljder och ingripanden.

Den ansvarige kan t.ex. själv tvingas att göra någon åtgärd, myndigheten kan låta utföra en åtgärd på den ansvariges bekostnad, även böter eller fängelse kan i vissa fall komma i fråga.

AML Arbetsmiljölagen 1977:1160

Föreläggande eller förbud  7Kap. 7§

Yrkesinspektionen (arbetsmiljöverket) kan utfärda föreläggande eller förbud om man finner att detta behövs för att lag och föreskrifter ska efterlevas

Vite  7Kap. 7§

Vite kan sättas ut i föreläggande eller förbud

Böter eller fängelse  8Kap. 1§ & 2§

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreläggande eller förbudom  yrkesinspektionen (arbetsmiljöverket)utfärdat kan, om dessa inte varit förenade med vite, dömas till böter eller fängelse.

Arbetsmiljöbrott  Brottsbalken  3Kap. 10§ 

Om en olycka inträffar kan frågan om arbetsmiljöbrott komma att prövas av domstol.