Vad kostar det?

Se den kommunalt fastställd taxa under din kommun här!

Jag har fått en avisering igen, trots att sotaren var här för inte alls länge sedan. Varför?

Är det sotning eller brandskyddskontroll? Kontrollera noga vad aviseringen gäller.

Sotning utförs enligt en intervall som kommunen har fastställt, och brandskyddskontroll enligt en intervall som fastställts av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.

Måste sotaren komma till mig?

Ja, enligt Lagen om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att sotning genomförs.

Får jag utföra brandskydd själv?

Nej. Enligt lag måste man ha behörighet för att utföra brandskydd.

14 § Behörig att utföra brandskyddskontroll är den som avlagt examen som skorstensfejartekniker enligt 1 § förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor. Detsamma gäller den som enligt äldre bestämmelser avlagt teknikerexamen för skorstensfejare, genomgått kurs för skorstensfejarmästare eller har avlagt mästarexamen för skorstensfejare.

Jag sotar själv, ni behöver inte komma till mig! Eller?
Du har som fastighetsägare har möjlighet att ansöka om att bli godkänd egensotare hos Räddningstjänsten. Så länge du inte har ett intyg från Räddningstjänsten på att du är godkänd egensotare måste vi komma enligt kommunens fastställda intervaller för sotning. Om du är godkänd egensotare kommer vi bara när det är dags för brandskyddskontroll.

Varför räcker det inte att bara sota?

Brandskyddskontrollen görs för att man i ett tidigt skede ska upptäcka fel och brister som kan innebära risker för brand. Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen, taket och takskyddsanordningarna.

Vad händer om jag inte sotar?

Det blir en dålig funktion på anläggningen eftersom draget i anläggningen successivt minskar.
Dessutom ökar risken kraftigt för soteld. En soteld ger en mycket hög temperatur inne i skorstenen som kan medföra brandspridning till andra byggnadsdelar och medföra en totalskada.

Varför får jag nyttjandeförbud?

Eldningsförbud eller nyttjandeförbud får du om inte eldstaden är kontrollerad enligt fristerna som finns. Om ett objekt skall tas i bruk igen måste alltid en brandskyddskontroll utföras.

Jag har fått en avisering om sotning/brandskyddskontroll men den tiden jag fått passar inte, vad gör jag?
För att vi ska kunna utföra det lagstadgade arbetet behöver du som kund inte vara på plats. Vi behöver endast få tillträde till fastigheten. Enklast är att lägga ut en nyckel, lämna nyckel till granne och meddela oss, eller lämna in/skicka in en nyckel till oss, som vi sedan returnerar.

Man kan även ändra tiden för besöket till en annan dag så länge det ordinarie arbete pågår i samma område.

Vill ni ändra tiden till ett annat tillfälle utan att ordinarie arbete pågår i ditt området, tillkommer en extra grundavgift enligt den kommunalt fastställda taxan. Vid särskilda skäl till varför ni vill byta tid räknas inte tex önskemål om att själv få vara med vid förrättningen, eget arbete, resa eller förestående helgdag. En aviserad tid får flyttas max två månader framåt.

Vad gör jag om jag har fått ett föreläggande?
Åtgärda anmärkningarna snarast. Om du har frågor gällande hur du bäst åtgärdar de anmärkningar du fått eller om det är något särskilt du undrar så är du välkommen att kontakta oss.

Jag har fått anmärkningar på att glidskydd och/eller takstege saknas, vad betydet det?
Du är enligt lag som fastighetsägare skyldig att se till att nödvändiga stegar och glidskydd finns och att de är monterade på ett säkert sätt samt ordentligt underhållna.

Det ska finnas stegar eller takbryggor på taket. Ett glidskydd ska finnas vid takfoten för att stegen från marken ska kunna stå stadigt. Stegarna och takbryggorna ska vara av metall. Mer information finns på Taksäkerhetskommitténs hemsida www.taksakerhet.se.

 

Enligt arbetsmiljölagen skall alla arbetare ha en säker arbetsplats.

DITT HEM ÄR SOTARENS ARBETSPLATS!

Måste jag förbereda något inför besöket?

Ja, här nedan finns några punkter som du kan förbereda innan vår ankomst.

-Ställ fram stegen.

-Flytta undan mattor och möbler och täck över ömtåliga ytor och golv fram till eldstaden och i dess närhet.

-Se till att det finns gott om plats runt det som ska sotas. Ta bort ömtåliga saker kring eldstaden.

-Lägg fram några tidningar vid eldstaden och ta fram ett obrännbart kärl med lock, att lägga sotet i.

-Vid brandskyddskontroll kontrolleras hela rökkanalen, både ut- och invändigt. Det innebär att även ev. vind måste vara tillgänglig vid kontrollen liksom alla övriga utrymmen som skorstenen passerar.

-Ved- och pelletseldade värmepannor måste vara nedsläckta och avsvalnade för att sotning ska kunna utföras. Det gäller givetvis även andra eldstäder som braskaminer, kakelugnar, vedspisar m.m.

Finns det något man själv kan göra för att minimera sotbeläggning?

Använd alltid torr ved, rätt mängd förbränningsluft och elda bara så mycket som eldstaden och rökkanalerna klarar av.

Fler tips kan ni läsa på www.eldaratt.se/

Behöver man sota/rengöra och göra brandskydd på vår imkanal?

Sedan 2004 finns inte längre något krav på att imkanaler i bostadshus ska sotas/rengöras eller brandskyddskontrolleras.

Det går att rengöra spisfläktens kanal själv, men det skadar inte att ha kvitto på att det blivit utfört och när det blivit gjort. Den rengöring som behövs beror givetvis på hur mycket smuts som samlas i kanalen.

Det finns inte heller något krav på hur ofta kanalen ska rengöras, utan det beror givetvis på hur snabbt det samlas smuts och fett i den. Det beror till viss del på hur ofta du rengör spisfläktens filter, så det är viktigt att hålla detta filter rent.

 

Det finns dock fortfarande objekt vars imkanaler ska rengöras och besiktigas, t.ex. restauranger och storkök.

Det ryker in!! vad gör jag?!

När man börjar elda & skorstenen är kall så kan det ryka in. Testa då att öppna ett fönster i samma rum som eldstaden, så att draget i eldstaden ökar & elden får det syre som den ska ha. 

gallery/sotning_img_6026